skip to Main Content

Štúdium odboru Agromechatronik na SOŠTaP Rimavská Sobota

Aká je história SOŠTaP z pohľadu vzdelávania v oblasti poľnohospodárskej?

Škola funguje od roku 1958. Od roku 2014 ju študenti poznajú pod názvom Stredná odborná škola technická a agropotravinárska. V súčasnosti vyučujeme poľnohospodárske odbory agromechanizátor-opravár, študijný odbor agromechatronik a nadstavbové štúdium poľnohospodárstvo. V roku 2019 si pripomenieme 135-rokov od vzniku poľnohospodárskeho škola v Rimavskej Sobote.

Čo ponúka škola z hľadiska vybavenia?

Odborné učebne pre jednotlivé predmety sú moderne vybavené informačnými technológiami a pomôckami v zrekonštruovaných priestoroch školy. Odborný výcvik prebieha v areáli školy a v zmluvných spoločnostiach. Dielne sú prispôsobené jednotlivým učebným a študijným odborom. V susedstve školy je pozemok, ktorý žiaci využívajú v rámci odborného výcviku. Žiaci školy majú možnosť absolvovať vodičský kurz skupiny B a T v školskej autoškole.

Ako je to s ubytovaním študentov v SOŠTaP?

Školský internát sa nachádza v areáli školy a jeho kapacita je 50-miest. Tie sú rozmiestnené do 20-spální v podobe bunkového systému. Ubytovanie poskytujeme aj žiakom iných stredných škôl v meste. Celodennú stravu majú žiaci zabezpečenú v školskej jedálni. Vo voľných chvíľach majú možnosť navštevovať telocvičňu, posilňovňu alebo multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom.

Aké sú silné stránky Vašej školy?

Škola je dvojjazyčná, vyučovanie prebieha v slovenskom aj maďarskom jazyku. Na škole sa vyučuje anglický a nemecký jazyk. Škola sa od ostatných škôl v regióne odlišuje svojim zameraním na poľnohospodárske, potravinárske, strojárske a elektrotechnické odbory.

Silnými stránkami školy sú:

  • vyučujú kvalifikovaní učitelia, ktorí si sústavne doplňujú svoje vedomosti a zvyšujú svoju odbornosť
  • učitelia sú ochotní spolupracovať medzi sebou, ale aj s rodičmi a inými inštitúciami
  • škola ponúka komplexné služby – teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie, školský internát, stravovanie v školskej jedálni a školskom bufete
  • dobrá informovanosť o škole (deň otvorených dverí, webová stránka školy, účet na sociálnej sieti facebook, odborné časopisy, regionálna tlač a televízia)
  • široká ponuka záujmových krúžkov
  • poznávacie exkurzie a výlety
  • výstavná a prezenčná činnosť, účasť na súťažiach
  • možnosť získania vodičského oprávnenia, oprávnenia na obsluhu obilných kombajnov a oprávnenia elektrotechnickej spôsobilosti
Prihlás sa na odbor Agromechatronik
Back To Top