Skip to content

Štúdium odboru Agromechatronik na SOŠ Pruské

Aká je história SOŠ Pruské z pohľadu vzdelávania v oblasti poľnohospodárskej?

Škola funguje od roku 1949. Počas svojho vývoja prešla mnohými zmenami. V súčasnosti funguje ako Stredná odborná škola Pruské. Počas 70-rokov svojej existencie si zachovala poľnohospodársky charakter. Jedinečnosť školy spočíva ponuke odborov ako poľnohospodár – mechanizácia, ktorý sa vyučuje v rámci Slovenska len v Pruskom. Ďalším je experimentálne overovanie odboru agromechatronik.

Čo ponúka škola z hľadiska vybavenia?

Pre odbor agromechatronik sa na škole nachádza špecializovaná odborná učebňa pre teoretické odborné predmety a odborný výcvik, ktorú nám po materiálno-technickej stránke pomohla vybaviť nemecká firma Horsch. Tá je jedným z najväčších výrobcov poľnohospodárskej techniky v Európe. Škola má k dispozícii dielne na ručné obrábanie kovov, dielnu s montážnou jamou, malú mechanizáciu a traktory, kde žiaci získavajú odborné zručnosti v rámci odborného výcviku.

Aké sú silné stránky Vašej školy?

SOŠ Pruské je jediná stredná škola v Trenčianskom kraji, ktorá ponúka odbory poľnohospodárskeho zamerania. Škola má k dispozícii vlastnú autoškolu – vodičský preukaz skupiny T a B.

Silnými stránkami školy sú:

 • komplexnosť školy a jej poloha (škola, stravovacie zariadenie, školský internát, športový areál)
 • záujem uchádzačov o štúdium (predpoklad naplnenia prvých ročníkov)
 • kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov
 • primeraná vybavenosť školy výpočtovou a didaktickou technikou
 • vlastný školský internát
 • zapájanie sa do mobilitných projektov
 • zabezpečenie odbornej praxe v kmeňových a zmluvných zariadeniach
 • záujem podnikateľských subjektov o absolventov študijného odboru
 • záujem žiakov o získanie certifikátu ECDL
 • bezproblémové uplatnenie absolventov školy vo firmách a zariadeniach v regióne
 • fungujúce partnerstvo s podobnými školami doma a v zahraničí – krajiny Európskej únie
 • zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu práce na základe analýz podnikateľských subjektov
 • rozsiahla medzinárodná spolupráca – Erasmus+, bilaterálne výmey medzi partnermi

Ako je to s ubytovaním študentov v SOŠ Pruské?

Školský internát je samostatnou budovou v areáli školy. Poskytuje ubytovanie pre viac než 300-žiakov. Systém ubytovania je riešený bunkovým spôsobom, pričom izby sú 2 a 3-posteľové. Je to štvorposchodová budova. Školský internát má vlastnú spoločenskú miestnosť, miestnosť pre prijímanie návštev a miestnosť pre fitnes a posilňovňu (budova A). Žiaci majú zabezpečenú celodennú stravu v jedálni školy.

Prihlás sa na odbor Agromechatronik
Back To Top