skip to Main Content

Štúdium odboru Agromechatronik na SOŠ Moldava nad Bodvou

Štúdium Odboru Agromechatronik Na SOŠ Moldava Nad Bodvou

Aká je história SOŠ Moldava nad Bodvou z pohľadu vzdelávania v oblasti poľnohospodárskej?

Škola bola založená v roku 1956 v Bočiari pri Košiciach. V roku 1959 sa presťahovala do Moldavy nad Bodvou.

Od založenia až do roku 1995 bola jednou z troch škôl na Slovensku, ktorá ponúkala štúdium mechanizácie poľnohospodárstva a jediná na Slovensku ponúkala štúdium mechanizácie poľnohospodárstva aj vo vyučovacom jazyku maďarskom.

HISTORICKÉ medzníky školy a študijné odbory:

1956 – 1960 Poľnohospodárska technická škola (PTŠ)

 • pestovateľ, chovateľ (jednoročné pomaturitnéštúdium)
 • mechanizácia (štvorročné štúdium)

1956 – 1960 Poľnohospodárska technická škola (PTŠ)

 • pestovateľ, chovateľ (jednoročné pomaturitnéštúdium)
 • mechanizácia (štvorročné štúdium)

1960 – 1984 Stredná poľnohospodárska a technická škola (SPTŠ)

 • mechanizácia poľnohospodárskej výroby

1984 – 2002 Stredná poľnohospodárska škola (SPoŠ)

 • mechanizácia poľnohospodárskej výroby
 • agropodnikanie so zameraním na poľnohospodársky manažment

2002 – 2006 Stredná poľnohospodárska a priemyselná škola (SPoPŠ)

 • mechanizácia pôdohospodárstva so zameraním na poľnohospodársku výrobu
 • doprava so zameraním na prevádzku a údržbu cestných vozidiel
 • agropodnikanie so zameraním na poľnohospodársky manažment

2006 – 2008 Stredná poľnohospodárska a priemyselná škola (SPoPŠ), Stredná škola podnikania (SŠP)

 • mechanizácia pôdohospodárstva so zameraním na poľnohospodársku výrobu
 • doprava so zameraním na prevádzku a údržbu cestných vozidiel
 • agropodnikanie so zameraním na poľnohospodársky manažment

2008 – 2010 Stredná odborná škola (SOŠ)

 • technika a prevádzka dopravy
 • škola podnikania
 • mechanizácia poľnohospodárskej výroby – mechanizácia pôdohospodárstva
 • agropodnikanie

Od 1.9.2010 Stredná odborná škola – Szakközépiskola

 • mechanizácia pôdohospodárstva
 • technika a prevádzka dopravy
 • škola podnikania
 • agromechatronik

Školu za uplynulé obdobie úspešne ukončilo viac ako 3 000 absolventov, mnohí z nich pokračovali vo vysokoškolskom štúdiu na Slovensku i v zahraničí.

Čo ponúka škola z hľadiska vybavenia?

Učebne v priestoroch školy pre jednotlivé predmety sú vybavené IKT a pomôckami na požadovanej úrovni. Odborný výcvik prebieha v školských dielňach a v zmluvných podnikoch.

V súčasnosti modernizujeme vybavenie elektro laboratórií a ďalších úsekov odborného výcviku (nový traktor, vybavenie dielni merania, ručného a strojového obrábania kovov).

Naša škola má vlastnú autoškolu, ktorá poskytuje žiakom možnosť absolvovať vodičský kurz skupiny B,T a C1 a tiež vlastnú zváračskú školu, v ktorej je možnosť získania zváračského oprávnenia skupiny ZE-1, ZN-1.

Aké sú silné stránky Vašej školy?

Silnými stránkami školy sú:

 • primeraná vybavenosť školy výpočtovou a didaktickou technikou
 • vlastný školský internát
 • spolupráca školy s podnikateľskou sférou pri zabezpečovaní odborného výcviku v rámci duálneho systému vzdelávania
 • záujem podnikateľských subjektov o absolventov študijného odboru,
 • bezproblémové uplatnenie absolventov školy vo firmách a zariadeniach v regióne
 • postupné zosúlaďovanie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu práce na základe požiadaviek podnikateľských subjektov
 • účasť na projektoch Erasmus+
 • možnosť získania vodičského, zváračského oprávnenia, oprávnenia na obsluhu obilných kombajnov
 • vyučovanie na škole je dvojjazyčné- vyučovanie prebieha v slovenskom aj maďarskom jazyku
 • na škole sa vyučujú dva svetové jazyky- ANJ, NEJ
 • škola sa od ostatných škôl v regióne odlišuje svojim postupným prechodom na pôvodné poľnohospodárske zameranie

Ako je to s ubytovaním študentov v SOŠ Pruské?

Škola poskytuje svojim žiakom ubytovanie vo vlastnom  školskom internáte (ďalej ŠI), ktorý je súčasťou budovy školy nachádzajúcej sa na Hlavnej ul. č. 54.

Ubytovacia kapacita ŠI je 40 lôžok. ŠI zabezpečuje pre žiakov ubytovanie v príjemne zariadených dvoj a trojposteľových izbách s Wi-Fi pripojením na internet a možnosť využitia kuchynky so základným vybavením.

ŠI vytvára podmienky pre uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov žiakov prostredníctvom mimoškolských aktivít. Ponúka bohaté kultúrne a športové vyžitie. Vo voľných chvíľach majú žiaci možnosť využívať klubovú, stolnotenisovú a internetovú miestnosť, posilňovne zvlášť pre chlapcov a dievčatá, stolný futbal, futbalové, volejbalové a basketbalové ihrisko.

Prihlás sa na odbor Agromechatronik
Back To Top