skip to Main Content

Nový potenciál rozvoja agrosektora – AGROMECHATRONIK

Číslo projektu: 2019-1-SK01-KA202-060773

Z dôvodu pandemickej situácie COVID 19 bola podaná žiadosť o predĺženie projektu. Žiadosť bola schválená, projekt sa predlžuje o 9 mesiacov – do 31.8.2022.

Stredná odborná škola Pruské podala cez Erasmus + KA2 projekt pod názvom „Nový potenciál rozvoja agrosektora – AGROMECHATRONIK“ zameraný na strategické partnerstvá medzi organizáciami zapojenými do vzdelávania a odbornej prípravy alebo subjektmi pôsobiacimi v iných sociálno-ekonomických podmienkach, ktorých cieľom je vypracovanie a vykonávanie spoločných iniciatív, budovanie kapacít a podpora partnerského učenia sa a medzinárodnej výmeny skúseností.

Hlavný cieľ

Tvorba inovácii

Začiatok

1.12.2019

Koniec

31.8.2022

Celkové trvanie

33 mesiacov

A) Projekt pozostáva z troch výstupov

E-vzdelávací materiál – učebnica (e-book)

Dátum trvania

1.1.2020 – 30.4.2022

Vedúca organizácia

Stredná odborná škola Pruské 294

Počas projektu sa vytvoria nové učebné texty (e-book), zamerané na odbornú problematiku pre odbor agromechatronik, ktoré budú v tlačenej, ale aj elektronickej forme dostupné ako pre učiteľov, majstrov OV, ale aj žiakov daného odboru.

Učebnica (e-book) sa bude skladať z jednotlivých kapitol, ktoré budú obsahovať – text, fotky, schémy, kresby a náčrtky. Každá kapitola bude ukončená záverečným testom, ktorý má za úlohu zistiť, ako žiaci pochopili danú kapitolu.

Príručka pre užívateľov – učitelia, majstri, školitelia OVP a žiaci

V jednotlivých kapitolách sa bude popisovať, ako testovať študentov v jednotlivých oblastiach.

Dátum trvania

1.9.2020 – 28.2.2022

Vedúca organizácia

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava

V jednotlivých kapitolách budú partneri popisovať, ako testovať vedomosti študentov v jednotlivých oblastiach. Budú zostavené otázky na základe obsahu, príklady pre praktický výcvik.

V súlade s obsahom sa určí pre každú kapitolu didaktika: Prečo? Čo? Ako? A pripojí sa ku kapitole, vzdelávacím výstupom a tiež ku kľúčovým kompetenciám. Dôsledkom toho bude rozvíjanie vedomostí a zručností u študentov.

Testovanie e-knihy študentmi SOŠ Pruské a partnerskými školami,

ktoré majú schválený a zaradený do siete študijný odbor Agromechatronik

Dátum trvania

1.1.2022 – 30.4.2022

Testovanie e- knihy bude prebiehať na školách:

  • Stredná odborná škola Pruské 294
  • Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
  • Landw.FachschuleBurgkirchen Rakúsko
  • Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Rimavská Sobota
  • Stredná odborná škola Moldava nad Bodvou

B) Krátkodobé školiace podujatia pre zamestnancov

Prenos informácii – teória/prax

Dátum začiatku

10/2021

Dĺžka trvania

7 dní

Krajina podujatia

Landw.Fachschule Burgkirchen, Rakúsko

Získavanie pracovných skúseností s novými typmi mechanizačných strojov – realizácia u rakúskeho partnera Landw. FachschuleBurgkirchen.

Aktivity vzájomného učenia, získavanie pracovných skúseností s novými typmi mechanizačných strojov – budú realizované u rakúskeho partnera na začiatku projektu. Počas vzdelávacej ativity budú mať učitelia a majstri OVP/školitelia možnosť zúčastniť sa interaktívnych ukážok, praktického predvedenia jednotlivých demonštračných modelov a strojov.

Testovanie a príprava používateľov e-booku

Dátum začiatku

2,3/2022

Dĺžka trvania

7 dní

Krajina podujatia

AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR, Slovensko

Učitelia, majstri OVP, ako aj tréneri združenia AGRION absolvujú školenia a testovanie učebných materiálov:

  • e-knihy a testy
  • posudzovanie obrázkov a schém na základe metodickej príručky, ktorá bude spracovaná počas realizácie intelektuálneho výstupu 2.

Výcvik bude prebiehať v učebni – zabezpečí sa, aby každý zúčastnený získal dostatočné vedomosti, zručnosti a kompetencie, vrátane praktických skúseností, ako pracovať s učebnými materiálmi, ktoré budú uložené na e-learningovej platforme.

Po absolvovaní školenia každý účastník získa EUROPASS certifikát účastníka.

C) Multiplikačné podujatie E1

Prezentácia a spustenie učebných materiálov – e-knihy pre užívateľov

Dátum začiatku

4.5.2022

Dĺžka trvania

1 deň

Vedúca organizácia

AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR

AGRION a SOŠ Pruské v spolupráci s ostatnými partnermi budú organizovať konferenciu, na ktorej sa odperezentujú výsledky projektu. Účastníkmi tejto konferencie budú všetky zainteresované strany – užívatelia výstupov, poskytovatelia odborného vzdelávania, zamestnávatelia, predstavitelia štátnych inštitúcii, zástupcovia národných agentúr Erasmus+.

Ciele projektu

Cieľom projektu je vytvorenie spoločnej platformy pre výučbu agromechatroniky v krajinách, ktoré majú priamu skúsenosť s výučbou a jej následnú transformáciu v partnerských krajinách.

Hlavný cieľ v sebe zahŕňa čiastkové ciele, v podobe prispôsobenia vzdelávacieho kurikula v zapojených štátoch z dôvodu mobility študentov a pedagogických zamestnancov v systéme OVP, formou vytvorenia komplexného e-lerningového vzdelávacieho materiálu pre predmet agromechatronika. Posilní sa samotná kvalita škôl, učiteľov a majstrov odbornej výchovy v oblasti výstupov učenia, ktoré sú potrebné pre trh práce. Študenti si zvýšia medzikulturálne a jazykové schopnosti, nadviažu spoluprácu so zahraničnými učiteľmi a študentmi.

Projekt je v danej oblasti jedinečný a inovatívny, nakoľko zahŕňa oblasť vzdelávania, kde inovácie postupujú razantnými krokmi vpred a doplní chýbajúcu odbornú literatúru. Projekt bude rozvinutý v dvoch oblastiach. Jednou z nich je zvýšenie kvality, čo sa týka metodológie vzdelávania učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej prípravy. Druhou oblasťou je prepojenie vyučovacieho procesu so zamestnávateľskou sférou, v systéme duálneho vzdelávania.

Partneri projektu

Partnerstvo v projekte tvorí 5 partnerov

SOŠ Pruské

koordinátor projektu, od roku 2017 sa na škole vyučuje študijný experimentálny odbor agromechatronik

AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR

odborný garant vzdelávania s prepojením priamo na výrobcov a predajcov poľnohospodárskej techniky

ŠIOV Bratislava

odborný garant pre odborné vzdelávanie na Slovensku

Střední odborná škola a Gymnázium, Staré Město

stredná škola podobného zamerania

Landw. FachschuleBurgkirchen, Rakúsko

zabezpečuje výučbu v systéme duálneho vzdelávania

Partnerstvo v projekte má nadnárodný charakter. Výsledkom projektu bude výučbový materiál postavený aj na e-learningovej platforme, ktorý bude využiteľný u jednotlivých partnerov, čím sa dosiahne zosúladenie vedomostí a odborných kompetencií v jednotlivých krajinách.

Počas projektu sa vytvoria nové učebné texty (e- kniha), zamerané na odbornú problematiku pre odbor agromechatronik, ktoré budú v tlačenej, ale aj elektronickej forme dostupné ako pre učiteľov, majstrov OV, ale aj žiakov daného odboru.

Učebnica sa bude využívať pri výučbe odborných predmetov – stroje a zariadenia v poľnohospodárstve, technológia opráv poľnohospodárskej techniky, strojníctvo, strojárska technológia a agromechatronika.

Pri vypracovaní odborných textov budú využité dlhodobé praktické skúsenosti ľudí z praxe, ktorí sa zaoberajú danou problematikou. Pri písaní učebných textov budeme spolupracovať s partnermi, ktorí majú v danej oblasti skúsenosti. Táto učebná pomôcka pomôže učiteľom a majstrom odbornej výchovy zorientovať sa v danej problematike, ktorá je na Slovensku zatiaľ veľmi málo dostupná.

Zároveň, keďže bude preložená do ďalších jazykov, poskytne kvalitný vzdelávací materiál pre ďalšie inštitúcie – nielen vzdelávacie, ale aj firmy zaoberajúce sa výrobou, predajom a servisom poľnohospodárskej techniky. Bude slúžiť v rámci celoživotného vzdelávania aj pre zamestnancov týchto firiem.

Viac informácií nájdete na webovej stránke agromechatronik.eu
Back To Top